Home/Accueil

●  Inleiding/Preface

●  Nieuws/Nouvelles

Nederlands/Néerlandais

●  De Stelling Den Helder

●  Kustartillerie

●  Forten/Forteresses

●  Batterijen/Batteries

●  Linies/retranchement

●  Bunkers/Abris

Duits/Allemand

●  Batterijen/Batteries

●  Bunkers/Abris

●  Radar

●  Mijnenvelden

Overige plaatsen

●  Callantsoog

●  Den Oever

●  Petten

●  Schagen

●  Schoorl

●  Terschelling

●  Texel

●  Vlieland

Diversen

●  Boeken/Livres

●  Links/Liens

●  Updates

●  Site

 

 Afbraak, dichtmetselen en ondergraven

 

© J. van Tongeren - Laatste bijwerking 5 augustus 2009

 

 

Strand/duinen

De Provinciale Waterstaat van Noord-Holland maakte in mei 1947 begrotingen voor het slopen, opruimen, dichtmetselen of wegwerken van bunkers en het herstellen van het duinterrein in de gemeente Den Helder. Aangezien het slopen van bunkers grote kosten met zich meebracht werden deze bekostigd uit verkregen Provinciale subsidies. Ook deze kon niet alles bekostigen en aanvragen werden kritisch bekeken.

In de periode 1947-1950 vond de afbraak c.q. het ondergraven plaats, waarbij de bunkers op het strand en op de eerste duinenrij de hoogste prioriteit hadden.

In eerste instantie leverden de bunkers die op het strand stonden gevaar op voor de afkalving van de duinen.

En in tweede instantie begonnen de bunkers op de eerste duinenrij te verzakken en konden elk moment naar beneden vallen.

De bunkers werden opgeblazen dan wel afgebroken met boormachines die aangesloten waren op een hogedruk compressor.

Dit zware werk geschiedde door de firma Kruk (Petten) en later door de firma van der Helm (Den Haag).

In de jaren 1947-1948 werden de bunkers in de binnenduinen, die geen gevaar opleverden, dichtgemetseld en ondergewerkt. De firma Daalder uit Den Helder hield zich hier mee bezig.

 

Binnenstad

De eerste zware betonnen werk dat wordt afgebroken betreft een bunker, die was gelegen achter de percelen in de Javastraat nrs. 119, 121, 123 en 125. Dit geschiedde in het eerste halfjaar van 1947 door de firma H. Geerlofs uit Rotterdam.

Dan wordt het slopen van Duitse bunkers voorlopig een halt toegeroepen. Gemeentes moesten vooraf toestemming hebben van het Bureau Registratie Verdedigingswerken (B.R.V.).

 

Uitbreidingsplannen

In 1966 worden in de Schooten ten zuiden van de Vredeskerk 14 bunkers afgebroken door de firma NV A. Groot en Zn. te Woude.

Na oktober 1999 (datum aanvraag sloopvergunning) wordt een bunker gesloopt naast de woning Doggersvaart 39.

 

2002

Week 29. B&W gemeente Den Helder hebben een sloopvergunning verleend voor:

het slopen van een voormalige bunker op het terrein van het Asielzoekerscentrum aan de Nieuweweg 3 (Fort Dirksz Admiraal).

 

2006

I.v.m. bouwplannen voor een nieuw te bouwen winkelcentrum "De Riepel" in Julianadorp (tegenover het Loopuytpark) dreigen de twee bunkers van het type 134 Munitionsunterstand I en 502 Doppelgruppenunterstand afgebroken te worden.

 

OFFICIEELE BEKENDMAKINGEN

VEREENIGING VAN NEDERLANDSCHE GEMEENTEN

1946 O.B. No. 1290 XIX.1

 

OPRUIMEN VAN BUNKERS.

 

   CIRCULAIRE van het College van Algemeene Commissarissen voor den Wederopbouw van 11 Maart 1946, Reg. no. 113/028, afdeeling B.B.C., no. 13714, aan de Hoofden der Provinciale, Streek- en Plaatselijke Bureaux.

 

   Hierdoor deel ik U mede, dat ten aanzien van het opruimen van bunkers, de volgende regeling door ons is vastgesteld.

   Er mogen geen bunkers worden opgeruimd, alvorens zekerheid bestaat, dat het Ministerie van Oorlog hiermede accoord gaat.

   Aanvragen moeten, vergezeld van een situatieteekening, beide in duplo, worden gericht tot de Inspectie van de Genie, d.t.v. den Chef van den Generalen Staf, Julianakazerne, Clingendaal, 's-Gravenhage, tenzij ter plaatse de militaire commandant gemachtigd is toestemming te verleenen.

Een uitzondering bestaat er slechts, wanneer bunkers moeten worden opgeruimd, welke een ernstig verkeersobstakel vormen of op taluds van waterkeeringen gebouwd zijn. De opruiming kan dan terstond geschieden.

   Voor het opruimen van een bunker, onverschillig of dit in opdracht van een overheidsinstatie of een particulier geschiedt, moet goedkeuring volgens het Besluit van 7 Mei 1945 1) worden gegeven. U verleent deze pas, wanneer vaststaat, dat het Ministerie van Oorlog hiertegen geen bezwaar heeft en op de U bekende wijze een opdrachtbon is verstrekt.

   De kosten, verbonden aan het sloopen van bunkers, worden volgens de 90%-subsidieregeling door ons betaald, wanneer vaststaat, dat het algemeen belang met het wegruimen wordt gediend. Indien U twijfelt of een geval van algemeen belang aanwezig is, dient U zich te wenden tot het Hoofd van de afdeeling Openbare Werken en Puinruiming.

   Indien geen algemeen belang niet het opruimen gediend is, ontvangt de eigenaar een bijdrage in de schade op grond van het Besluit Materieele Oorlogsschade van 9 November 1945 2). 

   Bovenstaande regeling wordt, voor zoover de bunkers zich bevinden op landbouwgronden, in ongeveer denzelfden vorm toegepast door den Dienst Landbouwherstel.

   Met deze gevallen hebt U dus geen bemoeienis.

 De Algemeene Commissaris,

Dr. Ir. Z. IJ. VAN DER MEER.

1) Zie VII.2, no 68/1945.

2) Zie XVII.3.2, no. 714/1945

 

Overzicht gesloopte bunkers

In onderstaand schema zal worden weergegeven welke bunkers zijn gesloopt en wat er nog resteert. Daarbij wordt de nummering van het B.R.V. gehanteerd. Zichtbare verdedigingswerken zijn gemakkelijk te herkennen, maar in het duingebied zijn nog veel bunkers ondergegraven. De in blauw gedrukte objecten zijn gecontroleerd.

 

B.R.V. complex

en nummering

Gesloopt

Onbekend

Resteert

A 1 t/m 16

A 4, 7, 15

A 1, 5

A 2, 3, 6 zichtbaar

A 8 t/m 14 ondergegraven en gedeeltelijk zichtbaar

AA 1 t/m 9

AA 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 5a, 6, 7, 8, 9

 

0

AAA 1 t/m 46

 

 

AAA 12 zichtbaar

B 1 t/m 3

na 1950: B1

19...: B 2 en 3

 

0

BB 1 t/m 28

19...: BB 1, 4, 7 tm 11, 14a, 15, 22, 24, 27, 28

BB 2, BB 3, BB 5, BB 6, BB 12, BB 13, BB 14, BB 16 t/m BB 21, BB 23, BB 25, BB 26

 

BBB 1 t/m 3

1975: BBB 1 t/m 3

 

0

C 1 t/m 11

19...: D 1 t/m 8

 

0

CC 1 t/m 27

voor februari 1955: CC 1 t/m 5, 7 t/m 9, 13, 14 t/m 24, 26

na februari 1955: CC 8, 9,

CC 6, 10 t/m 12,

25, 25a, 27

 

CCC 1 t/m 16

voor januari 1955: CCC 5 t/m 7

19...: CCC 1 t/m 4 en 8 t/m 16

 

0

D 1 t/m 8

19...: D 1 t/m 8

 

0

DD 1 t/m 21

19...: DD 1, 4 t/m 6, 14,

17 t/m 19, 21

DD 2, 3, 7 t/m 13,

15, 16, 20

 

DDD 1 t/m 12

 

 

 

E 1 t/m 12

19...: E 1 t/m 6, 8, 10, 12

1971 E 7, 9, 11

 

0

EE 1 t/m 7

19...: EE 1 t/m 7

 

0

EEE 1 t/m 10

 

 

 

F 1 t/m 77

1966: F 1 t/m 9, F 11 t/m F 15

november 2001: F 68

 

F 69 zichtbaar en bewoond

FF 1 t/m 12

 

 

F 1, 2 zichtbaar

F 3 t/m 12 ondergegraven

FFF 1 t/m 6

19...: FFF 1 t/m 6

 

0

G 1 t/m 10

19...: G 1 t/m 10

 

0

GG 1 t/m 42

19...: GG 1 t/m 3, 21, 23, 27, 29, 32, 36

GG 4 t/m 20, G22, GG24 t/m 26, GG28, GG30 t/m 31, GG 33 t/m 35, GG 37 t/m 41

GG 42 zichtbaar

GGG 1 t/m 26

195.. GGG 1 t/m 26

bij de aanleg Nieuwe Haven

 

0

H 1 t/m 24

maart 1955: H 1 t/m 24

 

0

HH 1 t/m 12

19...: HH 1 t/m 9, HH12

 

HH 10, 11 zichtbaar

HHH 1 t/m 13

19...: HHH 1, 4, 6 t/m 11

 

HHH 2, 3, 5, 12, 13

J 1 t/m 17

J 1 t/m 3

Voor 1992: J 9, 12 t/m 17

1993: J 8, 11

oktober 1995: J 10

 

J 7 zichtbaar

JJ 1 t/m 14

19...: JJ 14

 

JJ 2, 4 t/m 6, 9, 10 zichtbaar

JJJ 1 t/m 19

19...: JJJ 1, JJJ 4, JJJ 16

JJJ 7, 8

JJJ 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15 zichtbaar

JJJ 17 t/m 19 ondergewerkt

K 1/m 11

K 4 t/m 11

 

K 1 t/m 3

KK 1 t/m 25

19...: KK 1 t/m 25

 

0

KKK 1 t/m 5

19...: KKK 1 t/m 4

 

KKK 5 zichtbaar

L 1 t/m 14

maart  1955: L 1 t/m 4

voor 1955L L 5 t/m 14

 

0

LL 1 t/m 26

 

 

LL 2, 7, 11, 20 zichtbaar

M 1 t/m 84

M 7, 25, 26, 38, 41, 42, 81

1973: M 15 t/m 18, 18A, 19 t/m

          21, 24, 30,49

1974: M 28

2008: M 51, M 58

 

M 38 45, 61, 73, 77 zichtbaar

MM 1 t/m 3

19...: MM 1 t/m 3

 

0

N 1 t/m 21

Voor februari 1952: N 5, 18, 21

19...: N 1 t/m 4, 6 t/m 8, 16

12 t/m 14, 17, 19, 20

N 9, 10, 11, 15

NN 1 t/m 6

 

 

 

O 1 t/m 54

O 2, 3, 5, 10 t/m 13, 15, 17 t/m 20,

25, 27 t/m 30, 33, 35, 42 t/m 45,

48, 49

 

 

OO 1 t/m 20

maart 1955: OO 1 t/m 4

OO 15

OO 11 t/m 14, 17 t/m 20 zichtbaar

P 1 t/m 17

19..: P 9, 10, 12, 13, 16

P 1 t/m 4, 7, 11, 14,

15, 17

P 5, 8 zichtbaar

PP 1 t/m 4

 

PP 1

PP 2 t/m 4 zichtbaar

Q 1 t/m 51

19..: Q 3, 7 t/m 9, 12, 15, 22 t/m 24,

28, 33 t/m 37, 40, 45 t/m 51

 

 

QQ 1 t/m 8

19...: QQ 7

 

 

R 1 t/m 10

voor februari 1952: R 2, 3, 6, 8

R7, R9, R10

R1, R4, R5

RR 1 t/m 9

19...: RR 1 t/m 5, 7

 

RR 6, 8, 9 zichtbaar

S 1 t/m 18

19...: S 1, 2, 4 t/m 6, 8 t/m 16, 18

februari 1952: S 3

19...: S 8 t/m 10, 12 t/m 14, 16

2006: S 7

17

 

SS 1 t/m 6

1978: SS 1

SS 2 t/m 6

 

T 1 t/m 86

voor november 1954: T 5, 7a, 8,

9, 11, 13, 18, 19, 26, 32, 35, 41,

44, 46, 51, 52, 57, 58,  60, 61, 64,

68 t/m 70, 73, 75, 76, 78, 81,

83, 83a, 84, 86

T 10

T 40

TT 1 t/m 4

19..: TT 4

 

 

U 1 t/m 20

19...: U 1 t/m 6, 8, 9, 11 t/m 13,

16, 19 t/m 23

 

 

UU 1 t/m 41

19...: U 1 t/m 22, 25, 26

U 27 t/m 30, 32, 33

UU 23, 24, 31, 34 t/m 41

V 1 t/m 19

19...: V 2, 6, 9, 13a, 14, 15

 

V 8, 10, 18 ondergewerkt

VV 1 t/m 4

19...: VV 1 t/m 4

 

0

W 1 t/m 9

19...: W 1, 2, 5, 7 t/m 9

W 3, 4, 6

 

WW 1 t/m 8

19...: WW 1 t/m 8

 

0

X 1 t/m 19

19...: X 4, 5, 7 t/m 12, 14 t/m 20

1966: X 13

X 1 t/m 3, 6

 

XX 1 t/9

19...: XX 1 t/m 9

 

0

Y 1 t/m 18

1966: Y12, Y 18

1971: Y7, 8

YY 1 t/m 6, 9, 11, 13 t/m 17

Y 10 zichtbaar

YY 1 t/m 5

1971: YY 1 t/m 3

YY 4 t/m 5

 

Z 1 t/m 6

1956: Z2

19...: Z 3 t/m 6

Z 2a

Z 1 ondergegraven