Home/Accueil

●  Inleiding/Preface

●  Nieuws/Nouvelles

Nederlands/Néerlandais

●  De Stelling Den Helder

●  Kustartillerie/l'artillerie côtière

●  Forten/Forteresses

●  Batterijen/Batteries

●  Linies/retranchement

●  Bunkers/Abris

●  Monumenten/Monuments

Duits/Allemand

●  Bunker complexen

●  Bunkers/Abris

●  Radar

●  Mijnenvelden/Champs de mines

Overige plaatsen

●  Callantsoog

●  Den Oever

●  Petten

●  Schagen

●  Schoorl

●  Texel 

Diversen/Divers

●  Boeken/Livres

●  Links/Liens

●  Updates

●  Site  

 

Oostbatterij (NAVGIS)

 

Een ten onrecht afgebroken verdedigingswerk

 

© J. van Tongeren - Laatste bijwerking 5 september 2011

 

 

 

Batterij aan den hoek van Barend Kribbing

In 1781 werd door de soldaten van het garnizoen in Den Helder een kustbatterij aanlegd op de dijk welke de naam kreeg van Batterij aan den hoek van Barend Kribbing. Een en ander hield verband met de aanleg van de oorlogshaven in het Nieuwe Diep. Deze batterij was gelegen op het uitspringende gedeelte van de zeedijk tussen het dorp Helder en het Nieuwediep.

 

Prins Frederik

In 1793 kreeg het de naam Prins Frederik.

 

Kustbatterij Ondeelbaarheid

In verband met de gewijzigde politieke verhoudingen kreeg het in 1795 de naam van kustbatterij Ondeelbaarheid. De bewapening bestond uit elf ijzeren 24 ponders op ordinaire affuiten en voorzien van twee kapluifels, ieder met twee kisten.

 

l'Indivisible

Tijdens het Koninkrijk Holland werd de naam veranderd in "Batterie de Côte l'Indivisible".

 

 

  

De Oostbatterij

Bij Souverein besluit van 28 juli 1814 kreeg het de naam Oostbatterij.

Op een kaart uit 1817 is de batterij getekend in de vorm van een redoute.

In 1826-1827 vergraven bij verbetering van de Zeedijk, de zuidflank aangeleund aan een strook drassig, uitgegraven terrein, waar thans het Helders kanaal ligt.

In 1832 werd de batterij opnieuw aangelegd.

 

De verbouwing

Het geheel werd in 1875 geslecht en vervangen door de tegenwoordige Oostbatterij, die door J. van der Kamp onder toezicht van den Luitenant-Kolonel Genie-Commandant J.F. van Hanswijk en onder het dagelijks opzicht van den Kapitein-Ingenieur J.H. Bolken en later onder dat van den Kapitein-Ingenieur P.C.B. van Marle aan wie de Civiel-Ingenieur B.P. Bilheimer was toegevoegd, is gebouwd. De kosten van deze verbetering bedroegen f. 499.885,505.

Het werd een groot bomvrij gebouw voor 1000 man, waarop een kustbatterij met zes open emplacementen en van meer doelmatige kruitmagazijnen.

In 1882 werden de zes emplacementen tot kustgeschut voorzien van cementbeddingen met borstweringmuren, en werden tegen de naast gelegen traversen kleine parados aangebracht.

 

 

 

De Oostbatterij begin 1900.

De Bewapening

In 1904 was de Oostbatterij op de rechterface bewapend met 3 ijzeren kanonnen van 24cm l.35 (lang). De in 1904 geplaatste drie kanonnen van 24 cm l.35 waren afkomstig van de innudaties bij Diemerdam.

Op de linkerface stonden drie kanonnen van 24 cm l.35. Op de flanken waren nog 4 kanonnen van 12cm kort geplaatst.

 

Foto 1928: Oostbaterij 1928

 

De Mobilisatie 1939

Boven op het fort Oostbatterij stonden verouderde opstellingen van het Regiment Kust Artillerie (R.K.A.) dat buiten gebruik was gesteld. Het betrof 3 x 21 cm Kust dat vóór 10 mei 1940 werd verwijderd. Vermoedelijk stonden er twee kanons van 21 cm (lang 35) A No. 1 (Marine-nummering) en één kanon van 21 cm (lang 35) A No. 2 (Marine-nummering) opgesteld.

 

 

Foto 1977: Kanonfundaties met pivot kanon 21 cm lang 35.

Met dank aan Dhr. M. Laarman

 

Tijdens de mobilisatie van de tweede wereldoorlog huisvestte het per 9 mei 1940 de Commandant van de Stelling Den Helder (C.Stg.H.) schout-bij-nacht H. Jolles en zijn staf alsmede de chef landmacht. Tevens bevond er zich de verbindingscentrale.

Op 14 mei 's avonds om 08.15 uur werd het fort met omgeving gebombardeerd door 30 Duitse vliegtuigen, die het kennelijk hadden gemunt op de commandopost van C.Stg.H.

Het bombardement duurde bijna vijf kwartier en kostte vier militairen en enkele burgers het leven. Het lucht-afweer kwam niet in actie, omdat deze zich hield aan de wapenstilstand. Verder werd het fort gebombardeerd op 21 juni (2 bommen) en op 10 oktober 1940.

 

De Tweede Wereldoorlog

Klik hier !

 

De opheffing

Als vestingwerk werd de batterij opgeheven bij K.B. van 1 november 1958 (Stbl. 503).

 

Navigatiegevechtsinformatieschool (NAVGIS)

In maart 1949 ving op de ARGIS de eerste opleiding tot ND-officier in Nederland aan. Eind augustus van dat jaar betrad de eerste klas leerlingen RAPP 2 de school.

De in de west-flank gehuisvestte interlokale telefooncentrale werd op 15 januari 1962 overgeplaatst naar fort Harssens. Tevens werd er een aanvang gemaakt voor een interne verbouwing voor het verbindingscentrum, waardoor een doelmatiger indeling van de werkruimte werd verkregen.

 

De Oostbatterij met zijn radarmasten, foto 70'er jaren.

 

Embleem

In azuur een zilveren spinneweb met een stuurrad van keel, waarin een ongewende vliegende adelaar van goud. Als embleemspreuk PERPETUO VIGILANS IN PROELIO VEHEMENTER (voortdurend waakzaam, ontstuimig in de strijd) in Latijnse letters van goud op een lint van azuur (Besch 249733/223195 van 22 mei 1951).

Het embleem verwijst naar het centrale belang van de navigatiegevechtsinformatie in de marine. Het spinneweb symboliseert de verbindingslijnen waarlangs die informatie wordt doorgegeven. Het stuurrad staat voor de navigatie, de adelaar voor het gevecht.

 

 

 

Op 19 november 1963 bezocht de toenmalige Prinses Beatrix de Navigatiegevechtsinformatieschool (NAVGIS), terwijl haar vader ZHK Prins Bernard op 7 oktober 1968 een werkbezoek bracht. Het 25-jarig bestaan werd gevierd op 26 maart 1974 terwijl het grote feest op 10 april 1974 werd gehouden.

Op 26 augustus 1976 gaat de vlag op de NAVGIS voor de laatste maal neer. Die eer kwam toe aan de militair-werkman D.W. Ooms, voor ingewijden beter bekend als "Ome Dirk". De NAVGIS werd nadien geïntegreerd in de Operationele School te Den Helder.

  

De Afbraak

In 1977 werd de Oostbatterij gesloopt tengevolge van de ophoging van de dijk op Delta-hoogte.

Nu staan er op dezelfde plaats een aantal flats en op de voorgelegen dijk ligt een uitkijkpunt.

 

 

Voor ex-NGID'ers en RAPP'ers werd op 18 mei 2011 een reunie georganiseerd welke plaats vond in restaurant Fore te Julianadorp.

 

Voor meer informatie zie de NGID-site: Klik hier !