Terug 

     Volgende

 

Het ontwerp

Volgens het door Napoleon vastgestelde ontwerp tot bevestiging der Stelling van Den Helder (Maart 1812) zouden de forten Lasalle (Erfprins) l'Ecluse (Dirks Admiraal) en Dugommier (West- en Oostoever) met elkaar verbonden worden door een verbindingswal met achtergelegen kanaal, waarvoor twee lunetten tussen de genoemde forten zouden worden opgeworpen. De forten met de tussengelegen wal vormden als het ware (zie de schets) twee fronten van een vesting, waarvan de forten de bastions en de linie zelf de courtine uitmaakte. Met de uitvoering van deze werken (waarvan de kosten begroot waren op Frs. 410.000,-) was in november 1813, toen de omwenteling uitbrak, nog niet aangevangen.

 

Half werk

Onder Koning Willem I werd bij Koninklijk Besluit nummer 36 van 10 november 1824 bepaald dat tussen de bedoelde forten een bedekte weg zou worden aangelegd, waarvan de gracht tevens tot gemeenschapskanaal met Den Helder zou dienen.

 

Naar aanleiding van dit Besluit werd het volgende uitgevoerd:

In de jaren 1827 v.v. het maken der bedekte gemeenschap achter het fort Dirks Admiraal en vandaar naar het fort Erfprins, met de daarbij behorende wegen, sloten en bruggen, het slechten van het Schapen- en van een gedeelte van het Loodsmansdijkje, aangenomen voor f 50.200,-.

 

Na de Frans-Duitse oorlog van 1870-1871 waren nieuwe inzichten op verdedigingsgebied aan de orde van de dag. Dit had tot gevolg dat in 1886-1887 er drie bomvrije remises werden gebouwd. De remise ten oosten van de Schootenweg werd afgebroken vanwege de aanleg van het huisvuil overlaadstation/inleverperron.

 

Tweede Wereldoorlog

Voor het gebruik van de oude Nederlandse en de bouw van nieuwe Duitse verdedigingswerken:

klik hier !

 

De verkoop

Als vestingwerk opgeheven bij Koninklijk Besluit van 17 september 1949 (Stbl. I 434), waarna de bedekte gemeenschapslinie, die als vestingwerk van geen klasse werd bestempeld, opgekocht door de gemeente Den Helder.

 

Scherfvrije onderkomens

De scherfvrije onderkomens bij het Gemini-ziekenhuis (klik hier) waren een opslagplaats van goederen van de gemeente Den Helder. Daarna heeft Christelijke scoutinggroep Prinses Wilhelmina er onderdak in gevonden. In 1984 nam de Stichting Dierendorp Gemini  de onderkomens in gebruik met o.a. als doelstelling: Het gezamelijk houden en het bevorderen tot houden, van klein- en pluimvee. Daarnaast wordt ondersteuning verleend bij de opvang van gevonden en gewonde dieren. Oprichter D. Van den Ende, beter bekend als Ome Dirk.

 

Herstel linie

Op 22 juni 2004 presenteerde het bureau H+N+S samen met Beek & Kooiman Cultuurhistorie het rapport ‘Herstel van de Stelling van Den Helder. Hierin staan voorstellen om het dijkprofiel van de gemeenschapslinie te restaureren en drie coupures te benadrukken.

2006: Vanwege bezwaarschriften tegen het plan om het dijkprofiel van de gemeenschapslinie te restaureren heeft nog geen doorgang gevonden. Één van de redenen is de weerstand van omwonenden tegen de kap van o.a. de veelvuldig voorkomende meidoorns.

 

Laatste ontwikkelingen

Het college van B&W 17 ging april 2007 akkoord met het voorstel voor de restauratie van een eerste deel van de liniedijk. Voor de eerste fase is 768.00 euro beschikbaar, waarvan 230.000 euro subsidie van het Provinciale fonds openluchtrecreatie, 100.000 euro stedelijke vernieuwing en 56.000 Kop & Munt.

Als de gemeenteraad op 17 december het besluit goedkeurt voor de restauratie van de linie kan in april/mei 2008 worden aangevangen met de werkzaamheden. Bij de Middenweg wordt de coupure voorzien van een stenen muur. Verder worden voet- en fietspaden aangelegd dan wel vernieuwd.

In mei/juni 2008 worden in het kader van het herstel van de Stelling worden 1 vissteiger geheel vernieuwd en 3 hersteld.

 

7 maart 2009: De Nederlandse remise

Coupure: 30 juni 2009

 

Aannemer L. van der Wal & Zn. is begin april 2009 begonnen met de aanleg van een coupure (de plek waar de linie wordt doorsneden door de Middenweg) wordt voorzien van aan weerszijden gemetselde muren. Van origine waren deze gemetselde coupures niet aanwezig in Den Helder.

In september 2009 is begonnen met het leeg baggeren van de Liniesloot. Verwacht wordt dat zo'n 20.000 m³ moet worden afgevoerd.